Překlady a tlumočení nejsou práce pro každého

                Umění překladu a tlumočení je dnes velmi diskutovaným tématem, neboť se v posledních letech zájem o tuto oblast práce s jazykem značně rozšířil. Co je to ovšem kvalitní překlad? Domnívám se, že ačkoliv má obor translatologie u nás i v sousedním Rakousku a Německu již poměrně dlouhou tradici a historii, stále ještě není na kvalitu překladu a tlumočnických služeb kladen takový důraz, jaký by si tato práce zasloužila. Stále ještě vzniká příliš mnoho „špatných“ překladů a nabídka tlumočnických služeb bývá často značně omezená či nekvalitní. V tomto případě hraje samozřejmě roli i to, že tlumočnictví s sebou nese velmi vysoké profesní nároky a významnou roli hraje také řada osobnostních kvalit tlumočníka, jako je odolnost, výkonnost, pohotovost a přesnost. Mimo jiné patří některá tlumočnická odvětví, jako je například tlumočení simultánní, i dnes mezi relativně mladé obory (historie simultánního tlumočení se píše od dob Norimberských procesů, kdy bylo poprvé využito). Právě z těchto důvodů by měla být kvalitně odvedená práce tlumočníka či překladatele v dnešním světě snadněji rozeznatelná a na základě toho i lépe ohodnotitelná. Ač je to možná k nevíře, u mnohých uživatelů tlumočnických a překladatelských služeb přetrvává představa, že se dá překládat text ‚slovo od slova‘ nebo že tlumočit může každý, kdo nějakým způsobem ovládne cizí jazyk. Ráda bych tedy krátce shrnula, o co že se v tom překládání a tlumočení vlastně jedná, a tak alespoň částečně vyvrátila tyto mylné představy a domněnky.

                Při překládání i tlumočení se vždy jedná o mezikulturní komunikaci a to je bod, ze kterého vychází každý dobrý tlumočník i překladatel. Říká se „jiný kraj, jiný mrav“. V rámci kultur jednotlivých zemí platí toto pořekadlo dvojnásob, a to především v oblasti jazyka, která je při překladu a tlumočení samozřejmě primární. Němčina a čeština mají jinou větnou stavbu, sloveso či slovesná vazba v češtině se v němčině často vyjádří zpodstatnělým slovesem - zatímco Čech řekne spíše „rád vařím“, Němec má ve většině případů „rád vaření“ atd. Existuje zkrátka velká spousta jazykových rozdílů, odlišností ve vyjadřování, míře použití nespisovných a slangových výrazů apod., tlumočíte-li či překládáte z jednoho jazyka do druhého. Termín mezikulturní komunikace v sobě nese ale pochopitelně také kulturní odlišnosti, které je dobrý tlumočník či překladatel schopný obsáhnout, a pomoci tak svému klientovi s orientací v cizím prostředí.

                Při překladu textu, ať už odborného, či uměleckého (zde je kromě jiného nutná i značná dávka uměleckého talentu a originality překladatele) je tedy základní myšlenkou „převod“ textu z jednoho jazyka – jedné kultury do jazyka druhého – tedy do kultury odlišné. Taková práce s sebou nese vysoké nároky na přesnost informací a dobré pochopení výchozího textu. Jazyková a stylistická korektnost je v takovém případě samozřejmostí. Překladatelská činnost je zdlouhavá, namáhává a vyčerpávající a v žádném případě se nejedná o mechanické překládání „slovo od slova“. Dobrý překladatel musí dbát na to, aby vždy převedl jádro textu, všechny důležité informace a je na jeho uvážení, co je možné vynechat (například kvůli nepochopení souvislostí u čtenáře cílového textu atd.), a kde je třeba vyhledat vhodný ekvivalent pro cílovou skupinu čtenářů. Myslím si, že má každý z Vás zkušenost, kdy se setkal například s návodem k použití u nějakého komplikovanějšího přístroje, který byl špatně přeložen a uživatele často spíše zmátl, než že by mu pomohl. Z toho důvodu by měl zákazník rozeznávat dobrý překlad od překladu špatného a kvalitně odvedená práce profesionálního překladatele by se tím jistě stala lépe ohodnocenou.

                Tlumočnictví je oproti překladatelství psychicky a výkonnostně mnohem náročnější činnost, ve které není ovšem kladen tak velký důraz na přesnost a převedení všech informací do cílového jazyka. Ba naopak, schopnost vybrat ze sdělení to nejdůležitější a „opsat“ informace svými slovy je u dobrého tlumočníka velmi cenná. Hlavními atributy práce tlumočníka jsou omezený čas, nepředvídatelnost situace, vysoká dávka stresujících faktorů a specifičnost projevu tlumočených osob. Právě proto si taková práce vyžaduje člověka vyrovnaného, odolného vůči stresu, schopného improvizovat a především zkušeného v komunikaci s lidmi obou kultur, mezi kterými tlumočí. Mimo jiné hraje značnou roli i velká škála jazykových dialektů (v případě němčiny je tento faktor významný), které eventuálně ztěžují porozumění. Rozhodně tedy neplatí pravidlo, že tlumočit může každý, kdo mluví a rozumí cizímu jazyku. V tomto oboru je opravdu důležitý trénink a pokud možno i zpětná vazba, v neposlední řadě také talent.

                Problematika tlumočení a překladu je aktuální u všech jazyků, v němčině je ovšem spojena ještě s řadou dalších faktorů. Kromě jiného je němčina jazykem dvou našich sousedních zemí a poptávka po kvalitních tlumočnických a překladatelských službách německého jazyka v poslední době stoupá. Stát se dobrým tlumočníkem a překladatelem je u tohoto jazyka ovšem proces velmi náročný, neboť němčina patří k náročnějším jazykům, ať už kvůli problematice známých německých složenin nebo komplikované větné stavbě, kdy se sloveso (a tím i hlavní informace) často nachází na konci věty. V takovém případě musí tlumočník u delších a komplikovaných souvětí čekat až na konec věty, aby ji mohl smysluplně přetlumočit, a o to víc musí ovládat svou paměť a schopnost předvídat. Kvůli výše uvedeným důvodům by měla být příprava dobrých překladatelů a tlumočníků podporována a uznávána a jejich práce by neměla být zanedbávána a nahrazována nekvalitními „rychloslužbami“.

Navštivte naše pobočky

Pobočka Zlín

Adresa:
Zarámí 428, 3. patro
760 01 Zlín
mapa

Pobočka Zábřeh

Adresa:
náměstí Osvobození 2
789 01 Zábřeh
mapa

Spolupracujeme s institucemi

Novinky

Výuka - kurz německého jazyka Zlín

Otevíráme kurz individuální výuky němčiny ve Zlíně. Máte zájem naučit se německy? Kontaktujte nás a využijte naše nové moderní prostory a revoluční systém výuky němčiny.

přečíst celé

NJC v brožuře ČNOPK

Německé jazykové centrum nyní naleznete na stránkách brožury "Lieferantenverzeichnis Tschechien", kterou vydává Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)!

přečíst celé

Členství v JTP

Od května 2017 jsme členy JTP - Jednoty tlumočníků a překladatelů, nejvýznamnější profesní organizace v ČR. Ještě více profesionality pro naše překlady!

přečíst celé
Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasím se
zpracováním osobních údajů dle GDPR.

✗   ZAVŘÍT