Obchodní podmínky a GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NĚMECKÉHO JAZYKOVÉHO CENTRA

1. Německé jazykové centrum
1.1. Jakub Marušák – Německé jazykové centrum, IČ: 87119919, DIČ : CZ9009274472, zapsaný v ŽR u MÚ Vizovice, 009520/2001 (dále jen „NJC“), se sídlem Cirón 630, 763 15 Slušovice, Česká republika je fyzickou osobou poskytující služby v oblasti individuální výuky německého jazyka. Cílem NJC je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. Studenti mohou být lidé jakékoli věkové kategorie, od žáků základních škol až po seniory.
1.2. NJC má prostory pro výuku na adrese Zarámí 428, 760 01 Zlín.

2. Obecná a základní ustanovení
2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi NJC a studentem jazykových kurzů, popřípadě zákonným zástupcem nezletilého studenta (dále jen „Klient“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Jsou k dispozici na webových stránkách NJC https://www.nemcina-njc.cz a Klient s nimi vyjadřuje souhlas podpisem písemné přihlášky.
2.2. Smluvní vztah mezi NJC a Klientem vzniká na základě písemné přihlášky podepsané Klientem i NJC na úvodní informativní schůzce (dále jen „Závazná přihláška“ nebo „Smlouva“).
2.3. Na základě Závazné přihlášky se NJC zavazuje k realizaci výuky němčiny především z hlediska plnění termínu a sjednaného rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.
2.4. Klient se zavazuje na výuku řádně a včas dostavit a uhradit cenu za výuku (dále jen „Kurzovné“) dle těchto VOP na základě a za podmínek faktury vystavené NJC.

3. Výuka
3.1. Při výuce klade NJC důraz na všechny jazykové kompetence. Kurzy jsou všeobecné nebo zaměřené na určitý cíl, vždy dle potřeb Klienta. Základní výuková hodina má délku 60 minut. Na základě přání Klienta a dle možností NJC lze sjednat i jinou délku výuky (např. 90 min).
3.2. Výuka se sjednává na základě Závazné přihlášky dopředu vždy na výukový blok 10 výukových hodin, ve výjimečných případech a po individuální domluvě i na bloky kratší či delší (dále jen „Výukový blok“).
3.3. Výuka započne dle dohody mezi NJC a Klientem, avšak vždy až po úhradě Kurzovného dle článku 4.2. těchto VOP.
3.4. NJC poskytuje své služby celoročně, tedy včetně veškerých školních prázdnin, pouze s výjimkou dnů pracovního klidu a státních svátků.

4. Kurzovné
4.1. Cena za jednu výukovou hodinu činí pro Klienty – nepodnikatele 550,- Kč a pro podnikatelské subjekty a plátce DPH pak 600,- Kč bez DPH za 60 minut.
4.2. Výše kurzovného vyplývá vždy ze Závazné přihlášky a zahrnuje nejméně jeden Výukový blok 10 výukových hodin. Kurzovné hradí Klient na základě faktury vystavené NJC, a to bankovním převodem na účet NJC. Kurzovné je splatné v den uvedený ve faktuře, nejpozději však do jednoho dne před plánovaným započetím výuky.
4.3. Kurzovné zahrnuje výukové materiály kromě učebnic, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

5. Systém MyCAT
5.1. Klient bere na vědomí, že komunikace Klienta s NJC nebo jeho lektory, případné odvolání či omluvy z výuky a jakákoli další komunikace týkající se agendy související s výukou se provádí pouze prostřednictvím informačního systému MyCAT. Tento systém je dostupný online na webových stránkách https://njc.mycat.cz a lze jej používat na všech zařízeních, jako jsou počítače, notebooky, tablety a mobilní telefony.
5.2. Každý Klient obdrží před započetím výuky své uživatelské jméno a heslo a návod k používání systému MyCAT.
5.3. NJC upozorňuje, že na případné SMS zprávy či e-maily ze strany Klienta, kterými bude Klient jakkoli měnit svou účast na výuce, nebude brán zřetel.
5.4. Dojde-li ke zrušení výukové hodiny ze strany NJC, bude Klient o této skutečnosti rovněž neprodleně informován, a to prostřednictvím systému MyCAT.

6. Zmeškané hodiny
6.1. Klient bere na vědomí, že NJC zajišťuje pro účely výuky Klienta vhodného lektora, který si na výuku vyhradí čas a věnuje jí také potřebnou přípravu. Z tohoto důvodu neposkytuje NJC za neomluvenou neúčast Klienta ve výuce žádnou finanční ani jinou kompenzaci. Neomluvenou neúčastí se má na mysli i skutečnost, kdy se sice Klient omluvil prostřednictvím systému MyCAT, avšak ve lhůtě kratší než 24 hodin před započetím plánované výukové hodiny. V takovém případě tedy činí storno poplatek 100 % ceny sjednané výukové hodiny.
6.2. V případě omluvy Klienta z výuky provedené prostřednictvím systému MyCAT v době delší než 24 hodin před započetím plánované výukové hodiny nepropadá Klientovi výuková hodina a plánovaná výuka probíhá v dalším sjednaném termínu až do vyčerpání zaplaceného kreditu Výukového bloku.
6.3. V případě, kdy Klient dle předchozího odstavce odvolá výuku v systému MyCAT v jednom Výukovém bloku potřetí, má NJC právo odstoupit od smlouvy s Klientem. V takovém případě vrací NJC Klientovi Kurzovné dle článku 7 těchto VOP.
6.4. V případě, kdy Klient dopředu NJC sdělí svou plánovanou absenci ve výuce delší než tři výukové hodiny, avšak má zájem na trvání výuky po odpadnutí překážky na své straně, může NJC odvolat výuku Klienta na dobu požadovanou Klientem s tím, že výuku v rozsahu zbývajícího výukového kreditu realizuje Klient později. V takovém případě však NJC není schopné zaručit Klientovi konání výuky ve stejném časovém termínu, v němž probíhala výuka dle závazné přihlášky.
6.5. V případě, že se Klient z výuky řádně omluví v souladu s článkem 6.2. těchto VOP a projeví zájem o náhradu zmeškané výukové hodiny, může mu NJC dle svých možností a kapacit nabídnout náhradní termín výuky. V takovém případě se má pro účely posuzování docházky.

7. Odstoupení od smlouvy, zrušení výuky
7.1. Klient má právo od smlouvy odstoupit písemnou formou do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení Kurzovného dle článku 4. těchto VOP. Pokud Klient odstoupí od smlouvy po zaplacení Kurzovného dle článku 4. těchto VOP, avšak doposud nezapočal s výukou, vrátí mu NJC veškeré uhrazené Kurzovné.
7.2. Odstoupí-li Klient písemně od smlouvy po započetí výuky, vrátí mu NJC poměrnou část uhrazeného Kurzovného.
7.3. NJC si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Klientem a zrušit bez náhrady účast Klienta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví zaměstnanců a pedagogů NJC, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh výuky. Pro takový případ se sjednává smluvní pokuta ve výši poloviny nevyčerpaného Kurzovného.
7.4. NJC je oprávněno odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté Kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.
7.5. V případě zrušení výuky nebo její části ze strany NJC vzniká Klientovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného Kurzovného.
7.6. V případě vrácení části nebo celého Kurzovného bude částka na základě požadavku Klienta převedena na jeho účet do 14 kalendářních dnů.

8. Výukové materiály
8.1. Klient bere výslovně na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany NJC jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Klient výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením kopií materiálu.

9. Ochrana osobních údajů
9.1. Klient svým podpisem Závazné přihlášky prohlašuje, že dává Jakubovi Marušákovi reprezentujícímu NJC k dispozici své osobní údaje, a to:
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum narození,
c) adresu bydliště/sídla,
d) e-mailovou adresu,
e) telefonní číslo a
f) u podnikajících fyzických osob IČO, příp. DIČ,
a že souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů, které poskytl NJC za účelem uzavření smluvního vztahu výuky němčiny a celkové správy jazykové výuky a že zároveň dává souhlas se zasíláním informací na svoji e-mailovou adresu a pořizováním záznamů (foto, video) z výuky a akcí školy, a to  výhradně pro výukové či propagační účely NJC. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 3 let od ukončení takového smluvního vztahu.
9.2. Klient podpisem Závazné přihlášky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je Klient povinen o této změně NJC vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
9.3. V případě, že Klient nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že přihlášku podepíše zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo Klient, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je NJC a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, má NJC právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.

9.4. NJC je ve smluvním vztahu s Klientem správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji Klienta v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje dle článku 9.1. mohou být poskytnuty třetím osobám, a to: zaměstnancům NJC/správce, provozovatelům cloudových úložišť, provozovateli informačního systému MyCAT.
9.5.NJC zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji Klienta o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle ZOOÚ a GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
9.6. V souladu s § 5 odst. 2 zákona ZOOÚ a s čl. 6 odst. 1 GDPR má NJC právní titul ke zpracování osobních údajů Klienta uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má NJC právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení NJC.
Klient bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas Klienta.
9.7. NJC potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má Klient:
a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR, 
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 
c) právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
d) právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud Klient odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, 
e) právo na omezení zpracování spočívající v tom, že Klient popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR, 
f) právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že Klient má právo získat osobní údaje, jež poskytl NJC jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR, 
g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a 
h) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
9.8. Klient prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
9.9. Klient bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů Klienta může NJC pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
9.10. NJC se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Klienta, k jejich změně, zničení či ztrátě,
 neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
9.11. NJC prohlašuje, že nemá v úmyslu předat osobní údaje Klienta/Subjektu osobních údajů do třetí země, mezinárodní organizace nebo jiným než v těchto VOP uvedeným třetím osobám. Systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou EU – U.S. Privacy Shield Framework a je v souladu s GDPR.
9.12. Ke zpracování osobních údajů Klienta bude docházet po dobu trvání smlouvy. NJC se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávnění NJC dle § 20 odst. 2 ZOOÚ a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

10. Souhlas s VOP, změny podmínek

10.1. Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti dle článku 2 těchto VOP podpisem Závazné přihlášky v písemné podobě, u Klientů přihlášených před vypracováním těchto VOP pak podpisem ve zvláštním formuláři. Při opakovaném přihlášení do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily.
10.2. Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

Ve Zlíně, dne 20. 3. 2024